اعضای شورای سیاست‌گذاری

 
 


اعضای شورای سیاست‌گذاریمهندس اختراعی

رئیس هیئت مدیره سندیکای بسته‌بندی و مواد اولیه رئیس شورای سیاست‌گذاری

 

دکتر رضوانی‌فر

مدیرعامل شستا

 

دکتر نجفی‌عرب

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی استان تهران

 

دکتر جهانپور

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو

 

دکتر کریمی

فائم مقام دفتر نظارت بر دارو

 

دکتر اسدی لاری

فائم مقام وزیر بهداشت

 

دکتر سمیعی

مدیرعامل شفا دارو

 

دکتر شیرازی

مدیرعامل البرز

 

دکتر حقیقت‌نیا

عضو هیئت مدیره سندیکای مواد اولیه و بسته‌بندی

 

آقای کوزه‌چی

رئیس اداره تسهیل صادرات غیر نفتی

 

آقای قهرمانی

معاون مدیر کل سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد

 

دکتر کریمیان

عضو هیئت مدیره سندیکای مواد اولیه و بسته‌بندی

 

دکتر تحویل‌زاده

عضو هیئت مدیره سندیکای مواد اولیه و بسته‌بندی

 

مهندس هاشمی

عضو هیئت مدیره سندیکای مواد اولیه و بسته‌بندی

 

دکتر عبد‌الله‌پور

عضو هیئت مدیره سندیکای مواد اولیه و بسته‌بندی

 

دکتر سعیدی

معاونت اقتصادی جزیره کیششورای اجرایی نمایشگاهدکتر پیرورام

دبیر شورای اجرایی نمایشگاه

 

میثم کریمی

مدیر نمایشگاه

 

مهندس امیر تهرانی

عضو شورای اجرایی نمایشگاه

 

مهندس نامی

عضو شورای اجرایی نمایشگاه

 

سعید کریم زاده

عضو شورای اجرایی نمایشگاه
مدیر اجرایی